Leveringsbetingelser

LEVERINGSBETINGELSER FOR REPRODUKTION AF BILLEDKUNST, GRAFISK DESIGN OG FOTOGRAFI

1. Anvendelsesområde
1.1. Nedenstående Leveringsbetingelser finder anvendelse mellem fotografen/billedkunstneren og bestilleren vedrørende levering af fotografier/billedkunst/grafisk design (”værket”) med henblik på reproduktion af værket. Betingelser skrevet med kursiv tekst gælder kun for fotografer. Leveringsbetingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Endvidere gælder lov om ophavsret.

2. Bestillerens rettigheder til værket
2.1. Bestilleren erhverver alene ret til at benytte værket til det aftalte formål. Anden brug forudsætter særskilt aftale og honorering. Er bestilleren et mellemled, tilfalder bestillerens rettigheder i henhold til leveringsbetingelserne ordregiveren. Bestilleren har pligt til at gøre ordregiveren bekendt med fotografens/billedkunstnerens leveringsbetingelser. Bestillerens (ordregiverens) rettigheder kan ikke overdrages til trediemand.
2.2. Bestilleren skal ved afgivelsen af bestilling præcisere (1) den påtænkte brug af værket (2) den tidsmæssige og geografiske anvendelse af værket og (3) hvilken type medie, der vil blive anvendt til gengivelse af værket.
2.3. Værket må kun gengives i den størrelse, i de farver og i den reproduktionsform, der er aftalt og under størst mulig hensyn til originalens udførelse (farve, teknik mv.). Fotografen/billedkunstneren kan kræve at godkende prøvetrykket.
2.4. Brug af værket eller en del heraf til billedmanipulation samt ændring eller anden form for bearbejdning må ikke finde sted uden fotografens/billedkunstnerens tilladelse. For ret til billedmanipulation, ændring eller bearbejdning betales et på forhånd aftalt tillæg.
2.5. Såfremt første offentliggørelse finder sted mere end 2 år efter fotografens/billedkunstnerens levering af værket til bestilleren, betales nyt honorar.
2.6. Værket kan kun gengives i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). For udvidet geografisk anvendelsesområde betales der et på forhånd aftalt tillæg pr. land.
2.7. Efter den aftalte anvendelse skal bestilleren straks returnere det arkiverede værk for bestillerens regning. Bestilleren kan i sit interne arkiv opbevare en kopi af det leverede værk med tydelig angivelse af fotografens/billedkunstnerens navn, tidspunkt for værkets frembringelse og første offentliggørelse.
2.8. Retten til fremstilling af eksemplarer af værket (fotokopiering, forstørrelse, fotostat, massekopi, internegativ, duplikatdiapositiver etc.) tilkommer alene fotografen/billedkunstneren med undtagelse af sædvanligt lay-out arbejde udført af bestiller. Opnår bestilleren ret til massekopiering, skal fotografen/billedkunstnerens standardkreditering påføres alle kopier.
2.9. Bestillerens erhvervelse af rettigheder i henhold til Leveringsbetingelserne er betinget af rettidig betaling for værket. Hvis fotografen/billedkunstneren efter sidste betalingsdag har sendt skriftligt påkrav om betaling til bestilleren, bortfalder bestillerens rettigheder, hvis det forfaldne vederlag ikke er betalt senest 8 dage efter påkravets datering.
2.10. Indgår andre ophavsmænds arbejde i fotografen/billedkunstnerens værk, har fotografen/billedkunstneren pligt til at oplyse derom, så bestilleren kan sikre sig fornøden tilladelse fra rettighedshaverne. Er der til frembringelse af værket benyttet modeller antaget af fotografen, begrænses bestilleren erhvervelse af rettigheder i henhold til Leveringsbetingelserne af de pågældende modeller eller modelbureauers vilkår. Bestilleren er forpligtet til på eget initiativ at søge disse vilkår oplyst.

3. Fotografen/billedkunstnerens rettigheder til værket
3.1. Alle ophavsrettigheder til værket, der ikke udtrykkeligt er overdraget til bestilleren, forbliver hos fotografen/billedkunstneren.
3.2. Ejendomsret til originalværket forbliver hos fotografen/billedkunstneren, medmindre andet er aftalt.
3.3. Ved enhver offentliggørelse af værket skal fotografen/billedkunstnerens navn angives ved værket. Eventuel signatur på værket er ikke tilstrækkelig. Ved manglende angivelse af navn betales et tillæg på minimum 100% af den aftalte pris for værket.
3.4. Fotografen/billedkunstneren har ret til et rimeligt antal frieksemplarer af bestillerens reproduktion af værket og har ret til at benytte disse eksemplarer til markedsførings- eller udstillingsformål.
3.5. Anmelder bestilleren betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling, går samtlige overdragne rettigheder vederlagsfrit tilbage til fotografen/billedkunstneren.
3.6. Fotografen/billedkunstneren har tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget fra bestilleren med udtrykkeligt pålæg om fortrolighed.

4. Den aftalte pris og andre omkostninger, der betales af bestilleren
4.1. Alle udgifter til tredjemand, herunder modelhonorar og omkostninger til regi/rentegning m.v., påhviler bestilleren. Såfremt fotografen/billedkunstneren foreløbig afholder disse udgifter, betales et administrationstillæg på 20% af disse udgifter.
4.2. Såfremt bestilleren annullerer senere end to arbejdsdage før aftalt optagelse, kan forgæves afholdte omkostninger samt den afsatte tid til optagelsen debiteres.
4.3. For opstillinger i atelier debiteres for den tid, atelieret har været beslaglagt, samt for opbygning og nedtagning.
4.4. For ventetid forårsaget af bestillerens forhold debiteres særskilt.
4.5. Bortkommet og beskadiget originalværk erstattes af bestilleren.

5. Leveringssted
5.1. Fotografen/billedkunstneren leverer værket på sin forretningsadresse. Såfremt bestilleren anmoder herom, forsender fotografen/billedkunstneren værket på den af bestilleren anviste måde og for dennes regning og risiko. Bestilleren skal på anfordring tegne transportforsikring for egen regning.

6. Betaling
6.1. Bestillerens betaling erlægges i overensstemmelse med fakturaens betingelser.
6.2. Fotografen/billedkunstneren forbeholder sig ret til at kræve hel eller delvis forudbetaling.
6.3. Såfremt bestilleren ikke betaler rettidigt, beregnes rente af alle skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

7. Fotografen/billedkunstnerens ansvarsfrihed
7.1. Fotografen/billedkunstneren er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, såfremt det på grund af de under a. -d. nævnte forhold måtte blive umuligt eller urimelig byrdefuldt af opfylde aftalen:
7.1.a. væsentlige ændringer i værkets art og omfang foranlediget eller forårsaget af bestilleren.
7.1.b. modellers eller andre medvirkende personers forhold.
7.1.c. forhold, der opstår uden fotografen/billedkunstnerens skyld, og over hvilke fotografen/billedkunstneren ikke er herre, f.eks. krig, naturbegivenheder, brand, strejke, lockout eller hærværk, eller
7.1.d. vejrlig.

 

 

Ovenstående leveringsbetingelser tiltrædes af Danske Billedautorer, bestående af: Billedkunstnernes Forbund; Danske Billedkunstneres Fagforening; Illustratorerne i Dansk Forfatterforening; Dansk Fotografisk Forening; Dansk Journalistforbund, fotografer, pressefotografer og bladtegnere; Danske Kunsthåndværkere; Tegnerne, Film & TV-arbejderforeningen; Tegnerforbundet af 1919 og Danske Tegneserieskabere.